Мета курсу „Жива історія УГКЦ у XX ст.” – вивчення студентами закономірностей історичного розвитку християнства в Україні в умовах тоталітаризму на основі ознайомлення з історичними джерелами і найновішими здобутками вітчизняної та зарубіжної історичної науки. Формування у богословів навичок критичного аналізу при опрацюванні різноманітних типів первинних та вторинних історичних джерел. Ознайомлення з методикою усної історії.

The course examines the history of the Greco Catholic Churches in "the short 20th century". We are going to focus on the definitions and special features of the totalitarianism, questions of religious freedom, human dignity, state persecutions and their mechanisms, and survival of believers under totalitarian regimes. The main focus will be given to the case of the Ukrainian Greco Catholic Church in the Soviet Union. Also the issue of liberation of Metropolitan Josyf Slipyi and religious dissident Yosyf Terelya from the Soviet Union will be addressed. For comparison we will look at the cases of the Greco Catholic Churches in Poland, Romania, Czechoslovakia, and Ukrainian diaspora in the USA, Canada and Western Europe, as well as persecutions of the Catholics and the believers of other religious denominations all over the world in the 20th century. 

Через лекції, семінарські заняття та дискусії на основі опрацювання джерел, курс "Історія християнства І" оглядає головні культурні, інституційні, богословські основи та тенденції розвитку християнства від народження Церкви Христової до періоду подолання Великої Західної Схизми.

Запропонований курс "Церкви східного христиняства: історія та сучасність" має на меті представити студентам для вивчення історичний розвиток та сучасне становище Церков східно-християнської традиції з урахуванням їх богословської, літургічної та духовної спадщини. Програма курсу охоплює такі Церкви як Орієнтальні, Православні та Східні Католицькі Церкви. 

Запропонований курс «Історія християнства в Україні І» покликаний звернути більшу увагу студентів на загальний, світовий контекст розвитку християнства, показати закономірності й специфіку релігійного життя в нашій державі, богословські, культурні, політичні й соціально-економічні підстави українського християнства. Курс повинен допомогти студентам з’ясувати співвідношення східних і західних впливів на релігійне життя в Україні впродовж тисячоліття, розкрити закономірності розвитку різних Церков та місце України в цивілізаційній політиці сучасного поліконфесійного світу.

Спецкурс спеціалізації "церковна історія" має на меті ознайомити студентів-богословів 4 курсу із питаннями історії Церкви та християнства у XVI-XX ст. через призму життя і діяльності окремих католицьких (і не лише) святих, богословів, мучеників та ісповідників, які були змушені як християни відповідати на виклики різних світоглядних, політичних чи ідеологічних «-ізмів». Увага буде звернена не лише на європейський континент, але й на інші континенти і контексти.

Крім аудиторних занять курс передбачає значну самостійну роботу (78 год.) студентів і критичний аналіз "его"-джерел (включно з англомовними), перегляд фільмів на відповідну тематику, які будуть обговорюватися в класі та на форумі у системі он-лайн навчання УКУ CMS. 

Форма викладу: змішана.


Аудиторні заняття: 30 год.

Самостійна робота: 78 год.