Анотація курсу

Курс «Вступ до історії» адресовано студентам програми «Artes Liberales» Гуманітарного факультету УКУ, які вже обрали  історію своєю основною спеціальністю, або роздумують над таким вибором.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними етапами розвитку історичної науки та пояснити її найголовніші поняття та категорії. Студенти отримають перші практичні навички історичного дослідження та ознайомляться з етичними принципами історичної професії.

Опис курсу

Для кого (факультет/спеціальність): Artes Liberales/історія

Семестр в якому читається: весняний семестр 2018-2019 н.р.

Обсяг курсу: 60 год., в т.ч, лекційні: 30 акад. год., самостійна робота: 30 год.

  • Викладач : Наталія Ковальчук, к.і.н.

    Електронна пошта: [email protected]
    Тел.: 

    240 99 45 вн. 3606


    Офіс: Козельницька 2а, кімн. 422
Курс знайомить студентів з історією Азії та Африки у ХVI – XІX ст., закономірностями розвитку політичної системи, суспільством, матеріальною та духовною культуриою регіону

Історія Європи та Америки у "довгому" XIX столітті 

Педагогічна практика студентів 4-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Гуманітарного факультету напрямку підготовки 6.020302 «Історія»

Курс знайомить студентів з історією країн Азії та Африки ХХ – початку ХХІ століть, основними тенденціями їх політичного, соціально-економічного, культурного розвитку, міжнародними відносинами періоду.

Курс «Історія цивілізацій Стародавнього Сходу» має на меті як подання цілісного образу минулого давньосхідних цивілізацій, так і виявлення особливостей кожної із них, з’ясування основних тенденцій соціально-економічного, політичного та культурного розвитку держав Стародавнього Сходу. Основний засіб досягнення завдань курсу – робота студентів із джерелами, оскільки лише через безпосереднє звернення до текстів можна спробувати осягнути минуле стародавніх культур, глибину їх відмінностей і фундаментальні основи соціокультурної спільності.

У процесі вивчення курсу студенти матимуть нагоду поглибити свої знання з історії Стародавнього Сходу, зрозуміти особливості впливу природних умов на життя стародавніх східних суспільств, найважливіші риси їх господарського, суспільного та соціального устрою; ознайомитися з основними здобутками духовної культури суспільств Стародавнього Сходу, джерелами до їх історії, найважливішими історичними подіями та персоналіями.

Тематично курс охоплює історію стародавніх країн Близького Сходу (Єгипет, Месопотамія, держави Східного Середземномор’я), Середнього Сходу (Іран), Малої Азії (Лідія, Фрігія, Урарту, хетська держава).

Навчальний процес провадиться у вигляді лекційних та семінарських занять. На семінарських заняттях відбувається обговорення джерельних текстів за запропонованим планом.

Обсяг курсу – 30 академічних годин. Курс закінчується диференційованим заліком. Структура підсумкової оцінки – накопичувальна.

Курс знайомить студентів з історією країн Європи та Америки ХХ – початку ХХІ століть, основними тенденціями їх політичного, соціально-економічного, культурного розвитку, міжнародними відносинами періоду.

Період Нової історії займає особливе місце в минулому Заходу. На противагу закритості Середньовіччя, з Великих географічних відкриттів починається епоха економічної та культурної експансії Європи. Це також час глибоких світоглядних (Гуманізм, згодом Просвітництво), релігійних (Реформація та Контрреформація), економічних (капіталізм) і політичних (абсолютизм, освічений абсолютизм) перетворень і Революцій, які й сформували сучасний образ Заходу.

Загальний обсяг дисципліни складає чотири залікових кредитів (120 годин), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (60 годин), самостійна робота (60 годин), контрольні заходи (модульний контроль, іспит).