Курс охоплює історію Давньої Русі (IX - перша пол. XIV ст.) включно з історією Галицько-Волинського князівства та історію руських (українських) земель у складі Корони Польської та Великого Князівства Литовського. Історію руських земель буде розглянуто не як "історію на кордоні", а як "історію кордонів", де переплелися міжетнічні, міжконфесійні, міжкультурні взаємини.

Курс «Історія та культура Візантії» займає важливе місце у загальнофаховій підготовці студента, що навчається за спеціальністю 041 «Богослов'я». Ця дисципліна робить вагомий внесок у формування його світогляду, його соціально-особистісних та професійних компетенцій, сприяє становленню активної громадянської позиції, дозволяє адекватно оцінити фундаментальні особливості розвитку європейської та світової культури й цивілізації. Курс всебічно висвітлює історію Візантійської імперії IVXV століть на основi аналiзy її політичного, релігійного, соціально-економічного й культурного життя.

Вивчення дисципліни «Історія і культура Візантії» орієнтоване на засвоєння студентами історичної і культурної спадщини Візантії, формування в них творчого ставлення до цього надбання, розвитку навиків самостійного мислення в ділянці візантиністики.

Курс складається з 10 лекцій та 5 семінарських занять. Передбачено 60 годин для самостійної роботи студента. Кількість кредитів ECTS – 3.


Культурні маркери, або патерни, насамперед закладено в текстах, продукованих конкретною епохою. Ці тексти можуть мати різний характер, у тому числі правовий. Одним із таких стало «Саксонське зерцало», з якого власне починається кожне поважне дослідження міського самоврядування у Центрально-Східній Європі. До таких текстів можна також віднести правові кодекси Яна Ласького, Бартоломея Гроїцького, Павла Щербича, Павла Кушевича та ін, про які чимало написано у дослідженнях, присвячених міському праву, але які так і не дочекалися українського перекладу, хоч і стали однією із підстав кодифікації права на руських землях у XVIII ст. Про кожне окреме місто, його організацію, звісно, говорять привілеї міста, видані в різний час різними власниками. Але попри суто правовий бік справи, привілеї відображають рівень обізнаності міщан із правом, їхні релігійні уявлення, уявлення про «правильну» організацію міського простору тощо. До джерел, які можуть нам розповісти про свідомість тогочасного міщанина, про його уявлення про смерть, сім’ю, добро і спасіння тощо можна віднести і джерела масового характеру, такі як тестаменти, які зазвичай укладалися тоді, коли люди найменше були схильні лукавити. Не в останню чергу корисними для дослідження даної тематики є листи міщан та листи до міщан, які чимало можуть розповісти не лише про уявлення самих міщан, але і про уявлення оточуючого світу про місто та його права. І безперечно, важливим джерелом для розуміння ставлення суспільства до міста і міста до держави є сеймові конституції. Всі ці групи джерел ми будемо аналізувати в процесі дослідження, читати, перекладати, аналізувати.

Курс є частиною загальнофахової підготовки студента, що навчається за напрямком підготовки 032 «Історія та археологія». Дисципліна формує світогляд студента, його соціально-особистісні та професійні компетенції, сприяє становленню активної громадянської позиції, дозволяє адекватно оцінити фундаментальні особливості розвитку європейської та світової цивілізації. Курс всебічно висвітлює історію Візантійської (Римської) імперії IV–XV вв. на основi аналiзy її політичного, релігійного, соціально-економічного й культурного життя.

Дисципліна «Історія і культура Візантії» орієнтована на засвоєння студентами історичної і культурної спадщини Візантії, формування в них творчого ставлення до цього надбання, розвитку навиків самостійного мислення в ділянці візантиністики.

Курс «Iсторія i культура Візантії» передбачає поєднання лекційних і семінарських занять. Семінарські заняття поглиблюють і закріплюють знання, отримані студентами під час слухання лекцій, формують під керівництвом викладача практику опрацювання джерельних текстів та історіографії, сприяють виробленню навичок самостійної роботи.

Навчальний курс «Iсторія i культура Візантії» розрахований на 72 години, з яких 22 годин лекційних, 10 годин семінарських занять і 40 години відводиться для самостійної роботи. Самостійне опрацювання ключових наукових досліджень та вибраних джерельних текстів сприятиме творчому засвоєнню запропонованого матеріалу і виробленню вміння практично застосовувати знання, отримані під час підготовки до семінарських занять та інших видів самостійної роботи. 

Курс "античні цивілізації" має на меті ознайомити студентів з основними історико-культурними процесами, що відбувались всередині державних утворень в античну епоху на території басейну Середземного моря, а саме: стародавньої Греції та стародавнього Риму. Протягом семестрового вивчення дисципліни студенти пізнають основні соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні чинники, що мали вплив на розвиток цих територій, навчаться працювати з античними картами та критично оцінювати джерела античних істориків.Також дослідять зовнішні впливи та зрозуміють специфіку історії регіону, особливо її вплив на європейську цивілізацію.