Право Стародавнього Риму – це яскрава сторінка світової історії, яке мало великий вплив на становлення та подальший розвиток основних правових інститутів держави в сучасному суспільстві. Римське приватне право стало тією базою, на якій віками формувалося юри­дичне мислення. Саме тому, курс «Основи римського приватного права» - це базова навчальна дисципліна, яка вивчає становлення основних інститутів римського приватного права та їх рецепцію у сучасних правових системах світу. У процесі засвоєння курсу студенти знайомляться з основними категоріями римського приватного права, які є складовою частиною сучасного цивільного права більшості країн світу, містять базові категорії права загалом.

Силабус.pdfСилабус.pdf

З формуванням інформаційного суспільства та стрімким розвитком інформаційних технологій (штучного інтелекту, обробки великих даних, віртуальної/доповненої реальності, смарт контрактів, блокчейну тощо) істотно змінюються підходи до субєктів, обєктів, змісту правовідносин, а також способу взаємодії між субєктами. Використання згаданих технологій зумовлює необхідність їх оцінки з точки зору різних галузей права (господарського, цивільного, кримінального тощо). Тому, відповідно, зявляється потреба в глибокому розумінні юридичних аспектів сучасних інформаційних технологій, а саме правових наслідків, які породжує впровадження та використання таких технологій, як зі сторони виробників/постачальників цих технологій, так і споживачів. Саме тому цей курс є візійною навчальною дисципліною, що спрямована на ознайомлення студентів з правовими викликами й можливостями, що повязані з розвитком сучасних технологій, як в Україні, так і за кордоном. Важливо, що цей курс розроблено з використанням міжгалузевого підходу, тобто, в рамках курсу надається правова оцінка певній технології з точки зору різних галузей права. Частину курсу також становить аналіз впливу технологій на зміст і спосіб надання адміністративних послуг.


Набрання чинності між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) призвело до того, що частина норм права ЄС (в якості відповідних положень Угоди про асоціацію) стали частиною національної правової системи. Відповідно, виникла потреба в глибшому розумінні права ЄС для здійснення належної імплементації зобовязань України відповідно до Угоди про асоціацію. З огляду на всеохопний та поглиблений характер Угоди про зону вільної торгівлі, що є частиною Угоди про асоціацію, виникає потреба в розумінні цих положень з метою їх врахування при правотворчій (прийнятті законів та підзаконних нормативно-правових актів), правотлумачній та правозастосовній діяльності.


Курс охоплює комплексне вивчення корпоративного права, з акцентом на корпоративні відносини у господарських товариствах. Розрахований для студентів - магістрів, 2 рік навчання. 

Курс спрямований на оволодіння знаннями про конституцію, сутністю якої є захист прав людини, її конкретизацію конституційною практикою, зокрема, єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні; а також вивчення природи конституційного правосуддя, проблемних питань його предметної компетенції, юридичної сили рішень та правової природи правових позицій, що містяться в них. В рамках цього курсу важливим є опанування основних правил конституційного процесу відповідно до внесених конституційних змін і запровадження нового важливого конституційного інституту захисту прав людини - конституційної скарги.


Навчальний курс “Теорія держави і права” спрямований на опанування студентами основ знань про державу, її ознаки, різновиди форм та теорії походження, а також про право як про обєктивну та субєктивну категорію. Важливим елементом курсу є вчення про права людини, систему права, джерела права та систему законодавства, плюралізм підходів до праворозуміння. Невід’ємною складовою курсу є розуміння студентами таких категорій, як правомірна поведінка, правопорушення та                                        юридична відповідальність.

Саме навчальний курс «Теорія держави і права» дасть можливість ознайомити студентів з методологічними підходами до аналізу державотворчих та правотворчих процесів як в Україні, так і за її межами.


Силабус.pdfСилабус.pdfГоловний інструмент навчального курсу - критичний аналіз розвитку ключових понять філософської та правової думки від витоків цивілізації до сьогодення. Подібна аудиторна співпраця і позаудиторні творчі пошуки – запорука унікального розуміння кожним зі студентів актуальних проблем у сфері прав людини та найбільш дієвих шляхів їхнього розв’язання.Силабус.pdfСилабус.pdf

Сьогодні Україна перебуває на етапі докорінних змін у всіх державних сферах з поміж яких сфера публічної охорони здоров’я. 19 жовтня 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного  обслуговування населення» який встановлює радикальні зміни у сфері публічної охорони здоров’я України. У новій моделі публічної системи охорони здоров’я закладено чимало змін у системі фінансування щодо надання медичних послуг та лікарських засобів, щодо автономізації закладів охорони здоров’я, щодо вільного вибору лікаря, щодо доступності лікарських засобів та широке застосування інституту сімейних лікарів.

Саме навчальний курс «Правове регулювання діяльності системи охорони здоров’я» дає можливість висвітлити основні правові засади здійснення медичної діяльності в Україні та захист прав пацієнтів у сфері публічної охорони здоров’я, аби зрозуміти основні аспекти проведення медичної реформи в Україні. 


Силабус.pdfСилабус.pdf

Курс спрямований на оволодіння знаннями про конституцію, сутністю якої є захист прав людини, її конкретизацію конституційною практикою, зокрема, єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні; а також вивчення природи конституційного правосуддя, проблемних питань його предметної компетенції, юридичної сили рішень та правової природи правових позицій, що містяться в них. В рамках цього курсу важливим є опанування основних правил конституційного процесу відповідно до внесених конституційних змін і запровадження нового важливого конституційного інституту захисту прав людини - конституційної скарги.