У цьому розділі можна познайомитись зі спецкурсами  для 4 курсу програми Культурології Artes LIberales в 2019-20 акад. році.

У цьому розділі можна познайомитись зі спецкурсами  для 3 курсу програми Культурології Artes LIberales в 2019-20 акад. році.

Пропонований курс дає можливість познайомитись із дослідним феноменом, який постав на перетині культурології, соціальної антропології, інтелектуальної історії, біографістики, соціальної психології та низки наук про людину й суспільство. Усі вони намагаються з'ясувати, чому з’являються і ким стають «гидкі каченята», в чому сила «відкритого суспільства», чому «свободу неможливо симулювати» і чому «аніж скаржитися на темряву, краще запалити свічку». Єретики і мученики за віру, диваки і аутсайдери, гіпі і ґоти, політв’язні і в’язні сумління, покоління Х і покоління Z, і ще багато різних проявів нонконформізму як способу самовираження перебуватимуть у центрі нашої конверсації. В центрі уваги будуть також актуальні дослідницькі підходи до аналізу суспільних процесів довкола феномену інакшості, місця іншування в культурі та ролі «дисидентів» у творенні сучасного і майбутнього.

Цей курс-лабораторія передбачає співтворчість викладача і студентів, дає простір для осмислення важливих питань і пошуку ймовірних відповідей у парадигмі розмови нонконформістів.

Цей курс може навчити: культури дискусії і поваги до іншості, розуміння механізмів толерантності й засобів залагодження культурних конфліктів, інструментарію пізнання й аналізу субкультур.

Заняття мають характер конверсаторію, що передбачає обов’язкове відвідування, систематичне виконання завдань, участь у дискусії.

Окрім цього, заплановані зустрічі з дослідниками і дисидентами, громадськими активістами, представниками субкультур, які можуть відбуватись у позанавчальний час та відвідування яких є важливою частиною знайомства з культурою нонконформізму.


Завдання спецкурсу пояснити шлях від ідеї музею до реалізації і подальшого його розвитку з урахуванням різних соціальних, культурних і політичних умов, яке значенння має музей для розвитку спільноти та суспільства, які основні функції здійснює музей. Спецкурс допоможе зрозуміти основні теоретичні засади і озеаймитися з сучаснимипрактичними  інструментами музейної діяльності.У повсякденному житті, в уяві більшості, економіка і культура існують як окремі сфери людських інтересів. Дуже часто подібна логіка закладається й в цикли підготовки фахівців за напрямками економіки та культурології. Такий підхід абсолютно не дивує, адже в історичній ретроспективі поєднання економіки та культури стає можливим тільки у 60-х роках ХХ ст. Починаючи з цього періоду економіка мистецтва і культури виросла в визнану і шановану спеціальну область всередині економіки і зараз привертає все більше практикуючих фахівців.

Отже, курс економіка культури – це економічний погляд на культуру, де економіка як соціальна наука звертається або намагається поводитися з культурою, прийнявши більш широкий погляд на «культуру». Окрім того, курс «Економіка культури» розглядає зв'язок між економічною і культурною діяльністю, тобто між економікою і культурою як визнаними проявами людської думки і дії, які спостерігаються в макро- і мікроконтексті.

Курс «Економіка культури» читається студентам культурологам й, без сумніву, передбачає засвоєння ними базових знань з предмету. Які ж найважливіші складові у базовому підході до формування початкових знань з економіки культури студента культурології?

Концепція курсу «Економіка культури» передбачає висвітлення дискусійних аспектів та поглядів на процеси та явища у царині економіки культури, зокрема:

·         поняття креативності у сприйнятті економіки культури,

·         продукування суспільних благ,

·         формування доданої вартості та культурної цінності культурного продукту,

·         авторське право як наріжний камінь предмету дослідження,

·         рівень інтегрованості сфери культури у національні і світову економіку.

Вивчення дисципліни «Економіка культури» орієнтоване на засвоєння студентами основних засад функціонування економіки культури як окремої сфери відтворення національного доходу, витоків науки «Економіки культури» та основних економічних поглядів, їх зв'язок із класичною економічною наукою; проблем сфери економіки культури; напрямків впливу економічних процесів на культуру.

Один із курсів гуманітарного кору, обов’язковий для більшості студентів бакалаврату УКУ. 

Розроблений в межах освітньо-нтелектуального поля кафедри культурології УКУ, курс базується на праці з базовими термінами культурознавства, такими як культурний канон, текст, культурна пам’ять, цінності, етос, ідентичність, міфологія, міф, спадщина, традиція, модерність.і тд, а також емблематичними текстами української культури, які ми будемо вчитись аналізувати. У курсі буде також розглядатися антропологічний вимір культури та її повсякденних проявів, таких як ритуал, традиція, простір, символ, світогляд.

Курс сформовано із застосуванням методики Learning by Doing, яка передбачає мінімальне використання лекційного часу, натомість наповнення учбових курсів груповим обговоренням та навчанням в процесі «роблення». Для того щоб сформувати у слухачів необхідні навички та надати їм необхідні знання для навігації у складнощах сучасної української культури, було сформовано чотири тематичні блоки (модулі): Традиція, Географія, Мова та Ідеологія. Кожен з них складається із вступного семінару (обговорення текстів культури), лекції, семінару-робітні з науковими текстами та заняття «в полі» - відвідин певної культурної інституції.

«Українська культура» пропонує розглянути культуру як ціннісну сферу діяльності людини, що безпосередньо впливає на творення матеріальних і художніх форм. Культура як сфера взаємодії індивідуумів та їх стратегій (від виживання і пристосування до самовираження та співпраці). Культура, в якій ми щоденно взаємодіємо несвідомо засвоївши її коди, а також, з часом вчимося свідомо і відповідально ставитися до своїх знань про неї освоюючи мистецтво толерантної взаємодії з Іншими, які належать до інших культурних систем.

Частиною курсу буде формування та аналіз глядацького\читацького досвіду студентів (до програми включено прочитання художніх творів, фільми та опрацювання інших знакових текстів української культури), а також текстів літературознавства, мистецтвознавства та фільмових студій. Відібрані тексти з філософії та соціології культури становитимуть теоретичне підгрунтя з яким слухачі курсу зможуть внаслідку «читати» не тільки українську, а й інші культурні традиції. Включені до програми тексти історичної науки слугуватимуть для вибудування у слухачів паралельно уявлення про послідовність подій, що становлять історичну канву розвитку української культури.

Мета та цілі курсу сформувати критичне ставлення до культурного канону української культури, уявлення про українську культуру як відкриту і динамічну систему, що змінюється і трансформується в часі, навчити слухачів критично ставитися до основних культурно- історичних міфів які формують уявлення про українську культуру як у самих її носіїв так і «глядачів ззовні»

Результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен освоїти знання про основні етапи формування української культури, знакові факти та явища, орієнтуватися в основних наративах про неї; вміти критично ставитися до знання про “власну” культуру, відкрито і зацікавлено ставитися до культури, розвинути чутливість до Іншого, розуміти ситуацію незнання як “робочу”, розуміти свої можливості і обмеження, бачити українську культуру у глобальному контексті, розуміти культуру як сферу, яка вимагає певної кваліфікації

Що робить фігуру куратора такою значимою для розуміння культури? Кураторство - це особлива практика, яка реалізується на межі різних методологій, міждисциплінарної взаємодії, складних тем. Роль куратора, концептуальні та естетичні підходи і форми висловлювання триматимемо в полі критичного аналізу. Окреслимо та розглянемо дистанцію, що існує між твором художника та твором мистецтва, між особливостями практик незалежного та інституційного куратора.

Курс про взаємодію естетичних концепцій, культурних практик і інституцій мистецтва

Курс зорієнтований на вивчення різних форм функціонування та тривання культурної спадщини, з’ясування можливостей та перспектив збереження та розвитку культурних пам’яток. Студенти матимуть можливість ознайомитися із сучасними теоріями і практиками інтерпретації культурної спадщини, а також спробувати себе у ролі свідомих, дієвих і відповідальних спадкоємців.

Один із курсів гуманітарного кору, обов’язковий для більшості студентів бакалаврату УКУ. 

Розроблений в межах освітньо-нтелектуального поля кафедри культурології УКУ, курс базується на праці з базовими термінами культурознавства, такими як культурний канон, текст, культурна пам’ять, цінності, етос, ідентичність, міфологія, міф, спадщина, традиція, модерність.і тд, а також емблематичними текстами української культури, які ми будемо вчитись аналізувати. У курсі буде також розглядатися антропологічний вимір культури та її повсякденних проявів, таких як ритуал, традиція, простір, символ, світогляд.

Курс сформовано із застосуванням методики Learning by Doing, яка передбачає мінімальне використання лекційного часу, натомість наповнення учбових курсів груповим обговоренням та навчанням в процесі «роблення». Для того щоб сформувати у слухачів необхідні навички та надати їм необхідні знання для навігації у складнощах сучасної української культури, було сформовано чотири тематичні блоки (модулі): Традиція, Географія, Мова та Ідеологія. Кожен з них складається із вступного семінару (обговорення текстів культури), лекції, семінару-робітні з науковими текстами та заняття «в полі» - відвідин певної культурної інституції.

«Українська культура» пропонує розглянути культуру як ціннісну сферу діяльності людини, що безпосередньо впливає на творення матеріальних і художніх форм. Культура як сфера взаємодії індивідуумів та їх стратегій (від виживання і пристосування до самовираження та співпраці). Культура, в якій ми щоденно взаємодіємо несвідомо засвоївши її коди, а також, з часом вчимося свідомо і відповідально ставитися до своїх знань про неї освоюючи мистецтво толерантної взаємодії з Іншими, які належать до інших культурних систем.

Частиною курсу буде формування та аналіз глядацького\читацького досвіду студентів (до програми включено прочитання художніх творів, фільми та опрацювання інших знакових текстів української культури), а також текстів літературознавства, мистецтвознавства та фільмових студій. Відібрані тексти з філософії та соціології культури становитимуть теоретичне підгрунтя з яким слухачі курсу зможуть внаслідку «читати» не тільки українську, а й інші культурні традиції. Включені до програми тексти історичної науки слугуватимуть для вибудування у слухачів паралельно уявлення про послідовність подій, що становлять історичну канву розвитку української культури.

Мета та цілі курсу сформувати критичне ставлення до культурного канону української культури, уявлення про українську культуру як відкриту і динамічну систему, що змінюється і трансформується в часі, навчити слухачів критично ставитися до основних культурно- історичних міфів які формують уявлення про українську культуру як у самих її носіїв так і «глядачів ззовні»

Результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен освоїти знання про основні етапи формування української культури, знакові факти та явища, орієнтуватися в основних наративах про неї; вміти критично ставитися до знання про “власну” культуру, відкрито і зацікавлено ставитися до культури, розвинути чутливість до Іншого, розуміти ситуацію незнання як “робочу”, розуміти свої можливості і обмеження, бачити українську культуру у глобальному контексті, розуміти культуру як сферу, яка вимагає певної кваліфікації

This course is an introduction to the key issues of the field of visual culture, looking at the social role of images and visuality. It familiarizes students with some aspects of visual culture (theory and concepts in contemporary culture) with particular attention to the relations between local and the global.

 This course will introduce imperative themes of visual culture ranging from history of modern forms of visuality or the history of visual technologies to concepts of spectacle, image collections and the relationship of images to memory. We will examine how images circulate through media and viral networks, ‘look closer’ to the cross-fertilization of images between various social fields (art, advertising, popular culture, comic books, news, science, entertainment media, video games, architecture, and design). We will also strive to examine the visual culture of Lviv in our discussion and assignments, in order to better read the visual images and visuality we live in.

 Students are required to attend all classes, complete the readings for each class session, and complete all assignments. Miss more than 3 classes without a reasonable excuse, and the grade will be lowered.


Курс дає можливість познайомитись з культурознавством, дізнатись про його походження та причини «недисциплінованості», з'ясувати загадку його багатоіменності та розібратись у переплетеннях «родинних» зв'язків з іншими сферами знання. 


Курс ознайомлює з актуальними концепціями, кожна з яких розкриває поняття культури під іншим кутом зору.
З одного боку, курс містить елементи історії ідей з характерним для неї ґрунтовним підходом до найважливіших понять, а також із залученням й увиразненням соціокультурних контекстів їх виникнення та розвитку. З іншого, наскрізним принципом курсу залишається постійне включення у фокус уваги явищ і процесів сучасної культури.
Вивчення цього предмету дасть можливість студентам сформувати критичне й глибоке розуміння різних культурних феноменів, оволодіти ключовими поняттями для їх аналізу, на практиці вдосконалити свої аналітичні й творчі здібності.

Курс "Антропологія культури" знайомить з антропологічним підходом як вивченням конкретного задля розуміння культурного розмаїття і створенням умов для його успішного існування.

Він спирається на знання і навички дослідницької роботи, отримані у рамках початкового курсу "Антропологія". Вибудовуючи антропологічну перспективу гуманітарного знання, курс вказує на те, як культурна антропологія вплинула на становлення проблемного поля сучасних культурологічних досліджень, політик і практик.

Курс пропонує розгляд тривкості й динаміки культури крізь призму понять традиції й медіації, вивчає появу, розвиток і функціонування колективних уявлень і практик за чотирма наскрізними темами: простір, час, тіло, слово.

Курс розвиває навички самостійної пошукової роботи від постановки проблеми і пошуку ресурсів для її вирішення до формування власної дослідницької ідеї.


Основне завдання  курсу «Методи навчання, творче  і критичне мислення»  - практикувати здатність порівнювати, узагальнювати ти виявляти сутнісні засади даних колізій, складати когнітивні карти, навчатися збагнути чиєсь розуміння проблеми і точно аргументувати своє, структуровано і послідовно дискутувати і досягати консенсусу.

Курс відповідає на питання, як можна опрацьовувати великі масиви інформації, як вчитися вчитися, розв’язувати проблеми, виконувати освітні завдання , розвивати мислення, інтелект та емпатію, підвищувати якість професійного і приватного життя.

 Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти будуть знати:

·        про важливість творчого і критичного мислення для людей і суспільств;

·        складові мислення і як ці складові працюють на кращий результат;

·        універсальні мисленнєві стандарти (логіка та аргументація);

·        знаряддя розуміння і способи обґрунтування певної ідеї;

·        техніки та прийоми вивчення різного роду інформації для визначеної мети;

·        техніки та прийоми самостійної навчальної роботи;

·        принципи організації навчального часу та дозвілля.

Будуть уміти:

·        чітко і переконливо висловлюватися на задану тему – усно та письмово;

·        використовувати сильні та розвивати слабкі сторони свого навчального «я»;

·        здобувати знання самостійно, а також у малих групах, застосовуючи різні стилі навчання;

·        аналітично опрацьовувати наявний контент та генерувати новий;

·        контекстуалізувати  потенціал, глобальну конкурентність та локальні особливості  певного проекту чи ідеї.

 

На вивчення курсу відводиться 90 годин: 30 аудиторних і 60 самостійних / 3 кредити ECTS.


Пропонований курс дає можливість познайомитися із принципами взаємодії між різними сферами суспільного життя та зрозуміти роль культури у цій взаємодії. На прикладах діючих міжсекторних ініціатив  курс розглядає місце культури у процесах місцевого розвитку, розвитку громад, розвитку підприємництва та інновацій. Курс навчає визначати ролі та функції різних інституцій у суспільстві загалом та у культурній сфері зокрема, а також надає  базову інформацію щодо навиків стратегування, фасилітації, побудови партнерств. 

Пропонований курс дає можливість розширити горизонт культурологів на музичний вимір культури і здобути практичні навики в написанні музично-критичних текстів.

У рамках цього курсу ми обговоримо основні етапи розвитку туризму й причини, завдяки яким туризм трансформувася з елітарного дозвілля в глобальну індустрію. Ми розглянемо, як на зародження й розвиток туризму вплинули епоха Великих географічних відкриттів і колоніальні завоювання, Індустріальна революція, романтизм і масова культура. Ви дізнаєтеся про суспільний та економічний виміри цієї індустрії, ознайомитеся з її основними сучасними трендами, навчитеся розрізняти поняття “подорожі” й “туризму”, “сталого туризму” й “економіки вражень”. Також ви оволодієте деякими практичними навичками, зокрема, засадами туристичного маркетингу, а також основами інтерпретаційного методу та його використання в туризмі.

Цей курс покликаний ввести слухачів у ширший контекст виникнення й розвитку туризму й спонукати їх критично осмислювати його позитивний і негативний вплив на довкілля, культуру, економіку, міждержавні відносини та якість життя громад як у короткотривалій, так і в довготривалій перспективі, в локальному й глобальному вимірах.

Основне завдання цього курсу – навчити слухачів критично оцінювати явище з міждисциплінарних позицій, що є ключовою навичкою для розробки політик і прийняття рішень в сучасному світі.

Курс має на меті підготувати випускників до роботи в галузі туризму, управління спадщиною, державного чи регіонального управління або дати їм базис для подальших академічних досліджень цієї теми.