Курс «Вступ до університетських студій» спрямований на формування у студентів адаптивності до університетського навчання, яку розуміємо як властивість особистості, що характеризує готовність молодої особи гнучко змінювати способи досягнення цілей або змінювати уявлення про реалістичність досягнення цілей за наявних умов.

     Пропонований зміст навчальної програми курсу орієнтований на розкриття можливостей конструктивного входження студентів першого курсу до соціально-психологічного простору вишу, розуміння й поширення культури академічної доброчесності, розвитку навчальної та професійної мотивації.


Ресурсний курс.

Шановні студенти, тут розміщенні матеріали, які допоможуть вам у написанні курсової роботи:

1. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи.

2. Календарний план виконання курсової роботи.

3. Затверджені теми курсових робіт.


Успіхів! :)


Курс спрямований на формування цілісного уявлення про соціальну роботу як наукову і практичну галузь роботи з людьми, формування теоретичного та практичного розуміння сутності соціальної роботи та її суспільного значення;

Курс включає в себе ознайомлення з історичним становленням та філософією соціальної роботи, формування розуміння мультидисциплінарних аспектів соціальної роботи, вивчення теорій соціальної роботи, розгляд моделей соціальної роботи, формування навиків аналізу теоретичних знань для практичного застосування.


-

Мета курсу: формування певного рівня правової свідомості у студентів, що надасть їм можливість визначити коло відносин, що перебувають під охороною чи захистом права, а також визначати правомірність поведінки суб’єктів права.

Предмет курсу: ознайомлення з базовими правами людини і їх практичною реалізацією.

Опис курсу: 

Семестр, в якому читається: осінній семестр 2018-2019 н.р.

Обсяг курсу: 90 год., в т.ч, лекційні: 15 акад. год., практичні: 15 год., самостійна робота: 60 год.


Викладач : Лалак Ольга, к.н.соц.ком., ст.викл. кафедри «Загальної та соціальної педагогіки»

  • Електронна пошта: [email protected]
    Тел.: 0934943772
    Офіс: 219. Вул. Іл. Свєнціцького, 17. 

Календарне планування.pdfКалендарне планування.pdf

-
Анотація курсу

Мета курсу: розкрити теоретичні підходи й сформувати у студентів практичні навики побудови ефективних взаємин з оточуючими (на принципах нетворкінгу), систематизувати складові успішних публічних виступів, зазначити особливості самопрезентації у віртуальній спільноті.

Предмет курсу: засвоєння дієвих технік і прийомів для самопрезентації у всіх сферах життєдіяльності студентів.


Опис курсу

Семестр, в якому читається: осінній семестр 2018-2019 н.р.

Обсяг курсу: 90 год., в т.ч, лекційні: 22 акад. год., практичні: 23 год., самостійна робота:45 год.


Викладач : Лалак Ольга, к.н.соц.ком., ст.викл. кафедри «Загальної та соціальної педагогіки»

  • Електронна пошта: [email protected]
    Тел.: 0934943772
    Офіс: 219. Вул. Іл. Свєнціцького, 17. 


Календарне планування.pdfКалендарне планування.pdf

Освоєння навиків цифрових комунікацій зараз є вимогою часу. Сьогодні неможливо уявити світ без інформаційних технологій, цифрових способів передачі інформації та різноманітних технічних засобів для створення та обміну інформацією. У сучасному світі немає галузі, яка б не потребувала використання інформаційних технологій, особливо сфери діяльності, що пов’язані з роботою з людьми. Навики цифрових комунікацій дозволяють ефективно поширювати інформацію у всьому світі, дають можливість налагоджувати партнерства і дистансійно вирішувати різноманітні завдання, реалізовувати проекти та впливати на громадську думку. Водночас, використання цифрових каналів комунікації є часто дешевшим, швидшим та ефективнішим способом для зв’язку та донесення інформації. Тому володіння навичками цифрових комунікації є невід’ємною складовою компетенцій сучасної людини, що дозволяє їй бути успішною та конкурентною в сучасному світі. Предметом вивчення навчальної дисципліни є:  способи, процеси та програмно-технічні засоби, які дозволяють збирати, опрацьовувати, зберігати, поширювати інформацію, використання інформаційних технологій в інтересах користувачів.

Запропонований виклад «Соціальної педагогіки» базується на підході, що бачить дану науку теоретико-методологічною основою соціальної роботи. Базуючись на переконанні, що через виховні процеси можна знайти рішення до багатьох соціальних проблем, а також визнаючи важливість соціального виховання, соціалізації та інтеграції у соціальне середовище для оптимального розвитку особистості,  вважаємо професійне втручання, базоване на виховних міжособистісних процесах, визначальним як для превенції, так і для вирішення багатьох соціальних проблем та потреб.

Технології соціально-педагогічного і просвітницького тренінгу (5 курс ДФН (м), ФНЗ)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна діагностика та консультування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 231 – соціальна робота.

Соціально-педагогічна діагностика – один з ключових компонентів здійснення експертизи соціального оточення та особистості, який характеризується комплексним збором інформації про фактори, причинно-наслідкові зв’язки, ознаки стану з метою підбору ефективних форм і методів роботи з клієнтом. Діагностичний етап дослідження дозволить студентам сформувати платформу для здійснення якісної роботи, водночас консультування дозволяє проаналізувати і зрозуміти сутність життєвої ситуації клієнта. Курс складається із двох розділів – соціально-педагогічна діагностика та соціальне консультування і має на меті розкрити інструментарій цих видів роботи соціального педагога, сформувати у студента навички застосування базових методик.Навчальна дисципліна "Соціальний супровід сім'ї" є нормативним курсом для студентів 4 року навчання спеціальності "Соціальна педагогіка". Виклад дисципліни  поєднує в собі дві перспективи: соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності. Не оминаючи нормативного розуміння соціального супроводу сім’ї як виду соціальної роботи, пропонується його ширше розуміння – як діяльності фахівців соціальної сфери, яка, супроводжуючи сім’ю на різних етапах її життєвого циклу, сприяє її оптимальному функціонуванню. В результаті, студенти отримують системне бачення проблем сім’ї, вивчають не тільки соціальний супровід сімей в складних життєвих ситуаціях, але й форми праці із сім’ями групи ризику та благополучними сім’ями.

Курс «Педагогіка» спрямований на формування у студентів адекватного розуміння навчання та виховання як процесу педагогічної взаємодії суб’єктів спільної діяльності.

Пропонований зміст навчальної програми орієнтований на оволодіння студентами відповідними знаннями, уміннями та навичками організації освітнього процесу у напрямі розвитку особистості молодої людини.

Основні теоретичні положення курсу розглядаються через призму психологічних засад розвитку індивіда, його пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис, що є умовою творчого пошуку педагогом шляхів, методів, засобів опосередкованого впливу на особистість у процесі взаємодії з нею.